TV& VIDEO

nhân lực

Xây dựng cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực du lịch quốc gia

Xây dựng cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực du lịch quốc gia

VTV.vn - Chất lượng nguồn nhân lực du lịch không đồng đều, nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, đặc biệt thiếu những vị trí then chốt.