TV& VIDEO

nhu yếu phẩm

Hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, xã đảo

Hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, xã đảo

VTV.vn - 5 tỉnh được hỗ trợ gồm: Quảng Trị (1,6 tỷ đồng), Bình Thuận (4.7 tỷ đồng), Quảng Nam (3,3 tỷ đồng), Bình Định (1,1 tỷ đồng), Kiên Giang (43,7 tỷ đồng).