TV& VIDEO

nợ nước ngoài

Lựa chọn các chuyên đề giám sát năm 2018

Lựa chọn các chuyên đề giám sát năm 2018

VTV.vn - Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018.