TV& VIDEO

nông nghiệp sạch

Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp sạch

Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp sạch

VTV.vn - Đây là là những chế phẩm vi sinh được chứng nhận hữu cơ, do ông Bùi Sinh, một Việt kiều Mỹ mang về Việt Nam.