Nông nghiệp Việt Nam

Hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững cho Việt Nam

Hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững cho Việt Nam

VTV.vn - "Củng cố và tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới ở Việt Nam" là chủ để hội thảo khoa học được tổ chức sáng 10/6 tại Hà Nội.