phân biệt chủng tộc

Airbnb nỗ lực ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc

Airbnb nỗ lực ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc

VTV.vn - Airbnb đã thành lập một nhóm chuyên trách mới tập trung vào việc xây dựng các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc trong hoạt động kinh doanh của hãng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive