TV& VIDEO

phân biệt đối xử

Báo cáo về bất bình đẳng thu nhập

Báo cáo về bất bình đẳng thu nhập

VTV.vn - 80% tài sản của thế giới thuộc về 1% người giàu trong năm 2017.