TV& VIDEO

quảng cáo ngoài trời

Bãi bỏ lệ phí quảng cáo ngoài trời

Bãi bỏ lệ phí quảng cáo ngoài trời

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74 bãi bỏ Thông tư số 154 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.