sai sót trong chi trả tiền hỗ trợ thiên tai

Giao diện thử nghiệm VTVLive