TV& VIDEO

Sao Thủy

16/2, quan sát sao Thủy gần mặt trời nhất

16/2, quan sát sao Thủy gần mặt trời nhất

Hôm nay, ngày 16/2, tại Việt Nam có thể quan sát được sao Thủy gần mặt trời nhất.