TV& VIDEO

Senkaku

Trung - Nhật nhất trí nối lại đối thoại

Trung - Nhật nhất trí nối lại đối thoại

Hai bên đã thừa nhận “tồn tại những quan điểm bất đồng" liên quan tới chuỗi đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông và sẽ khắc phục “những trở ngại chính trị” trong quan hệ song phương.