TV& VIDEO

sinh thiết

Triển vọng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

Triển vọng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

Hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển một cách nhanh chóng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế.