tăng vốn

FDI đạt hơn 9 tỷ USD 7 tháng đầu năm

FDI đạt hơn 9 tỷ USD 7 tháng đầu năm

Theo Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,53 tỷ USD.