TV& VIDEO

tạo đà

Giảm 1,1 triệu tấn, xuất khẩu gạo Việt Nam chỉ đứng thứ 3 thế giới năm 2013

Giảm 1,1 triệu tấn, xuất khẩu gạo Việt Nam chỉ đứng thứ 3 thế giới năm 2013

Trong năm qua, lượng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 6,6 triệu tấn, giảm trên 1 triệu tấn so với năm 2012.