TV& VIDEO

thanh niên

APEC – Cơ hội khởi nghiệp của thanh niên

APEC – Cơ hội khởi nghiệp của thanh niên

VTV.vn - Trong tiến trình hội nhập APEC của các nền kinh tế thành viên, không thể thiếu vai trò và những đóng góp của lực lượng thanh niên – chủ nhân tương lai của các nền kinh tế.