TV& VIDEO

thày trò

“Chuyện kể về thầy trò thời xưa”

“Chuyện kể về thầy trò thời xưa”

Cuốn sách “Chuyện kể về thầy trò thời xưa” gồm 40 câu chuyện dân gian về thầy trò do Giáo sư Kiều Thu Hoạch tuyển chọn.