thiếu hiểu biết

Nâng cao nhận thức người dân trong điều trị bệnh lao

Nâng cao nhận thức người dân trong điều trị bệnh lao

Bệnh lao là bệnh có thể điều trị khỏi nếu người bệnh được điều trị kịp thời theo quy trình điều trị của bác sĩ. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn e ngại và thiếu hiểu biết về bệnh lao. Do đó, công tác tuyên truyền về bệnh lao, nâng cao hiểu biết cho người dân là hết sức cần thiết.