TV& VIDEO

thông tin đối ngoại

Cần đổi mới hoạt động tuyên truyền đối ngoại

Cần đổi mới hoạt động tuyên truyền đối ngoại

VTV.vn - Cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là các mạng xã hội, vào tuyên truyền đối ngoại.