TV& VIDEO

thông tin thất thiệt

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý thông tin truyền bá sinh con phản khoa học

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý thông tin truyền bá sinh con phản khoa học

VTV.vn - Bộ Y tế có công văn gửi Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị hỗ trợ xử lý thông tin thất thiệt về phương pháp sinh con "thuận tự nhiên".