TV& VIDEO

thu chi đầu năm học

Cấm vận động phụ huynh đóng góp các khoản thu ngoài quy định

Cấm vận động phụ huynh đóng góp các khoản thu ngoài quy định

VTV.vn - Ngoài khoản thu theo quy định, nhà trường không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ thực hiện các khoản thu khác dưới bất kỳ hình thức nào khác.