TV& VIDEO

thu hồi tài sản tham nhũng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

Một số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để phòng chống tham nhũng hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nhưng phải gắn trách nhiệm với quyền hạn.