TV& VIDEO

thu ngân sách

Ủng hộ phân cấp, ủy quyền tối đa cho TP.HCM

Ủng hộ phân cấp, ủy quyền tối đa cho TP.HCM

VTV.vn - Ban cán sự Đảng Chính phủ đã đồng ý với nhiều đề xuất có tính chất đột phá về cơ chế, chính sách cho TP.HCM.