TV& VIDEO

tinh giản biên chế

Hà Nội tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy

Hà Nội tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy

VTV.vn - Đảng bộ Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương trong đó sẽ tập trung sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế.