TV& VIDEO

tổ chức

Đảng phải thực sự hành động để tạo dựng niềm tin

Đảng phải thực sự hành động để tạo dựng niềm tin

VTV.vn - Trong cuộc chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, một yêu cầu đặt ra là Đảng phải thực sự hành động.