TV& VIDEO

tối hậu thư

Đánh bắt hải sản có trách nhiệm - "tối hậu thư" cần thực hiện

Đánh bắt hải sản có trách nhiệm - "tối hậu thư" cần thực hiện

VTV.vn - Nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân đối với đánh bắt xa bờ, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài là việc làm cấp bách hiện nay.