TV& VIDEO

tôm xuất khẩu

Nâng cao giá trị tôm xuất khẩu

Nâng cao giá trị tôm xuất khẩu

VTV.vn - Cần có các mô hình nuôi mang lại giá trị gia tăng cho con tôm để có thể đạt giá trị xuất khẩu cao.