TV& VIDEO

tổng hành dinh

Vai trò của Tổng hành dinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Vai trò của Tổng hành dinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

VTV.vn - Tổng hành dinh nằm trong khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội có vai trò quan trọng`trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.