tổng kiểm toán nhà nước

Nâng cao hợp tác Kiểm toán Nhà nước Lào và Việt Nam

Nâng cao hợp tác Kiểm toán Nhà nước Lào và Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu cảm ơn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng ngành kiểm toán của Lào.