TV& VIDEO

trái phiếu đặc biệt

Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt vẫn được tái cấp vốn

Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt vẫn được tái cấp vốn

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung của Thông tư 18 được Ngân hàng Nhà nước ban hành.