TV& VIDEO

trúng cử

Việt Nam chính thức là thành viên Ủy ban Di sản thế giới

Việt Nam chính thức là thành viên Ủy ban Di sản thế giới

Trong khóa họp Đại hội đồng lần thứ 19 của các quốc gia thành viên Công ước 1972 về di sản thế giới, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới với sự ủng hộ của đa số phiếu bầu.