TV& VIDEO

Trưởng ban Nội chính

Trung ương bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khoá XII

Trung ương bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khoá XII

VTV.vn - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.