Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng

Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng

VTV.vn - Đồng chí Trường Chinh là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam.