TV& VIDEO

tự do thương mại

Sớm hoàn thiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Sớm hoàn thiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Việt Nam sẽ nỗ lực, cùng với châu Âu hoàn thiện và đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu trở thành một trong những hiệp định mẫu mực nhất về tự do thương mại.