Uranium

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân đạt tuyên bố chung

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân đạt tuyên bố chung

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại La Haye đã đạt được một tuyên bố chung khẳng định sẽ thể chế hóa các đường lối chỉ đạo quốc tế về an ninh hạt nhân thành luật pháp quốc gia.