TV& VIDEO

vấn đề Biển Đông

Ngoại giao phải kiến tạo phát triển

Ngoại giao phải kiến tạo phát triển

VTV.vn - Chính phủ kiến tạo phát triển thì Bộ Ngoại giao cần thực hiện chức năng ngoại giao kiến tạo phát triển.