TV& VIDEO

văn kiện

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

Sáng nay (8/5), tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc đề cập những nội dung chính sẽ được Trung ương thảo luận tại hội nghị này.