TV& VIDEO

Việt Nam - Ân Độ

Phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”

Phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp Bộ Truyền thông Ấn Độ phát hành đã công bố phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”.