TV& VIDEO

vốn tín dụng

Yêu cầu tập trung vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh

Yêu cầu tập trung vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh

VTV.vn-NHNN Việt Nam có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh.