TV& VIDEO

vốn vay ODA

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 30% sẽ bị thu hồi vốn

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 30% sẽ bị thu hồi vốn

VTV.vn - Trước tháng 10/2017, Bộ, ngành và địa phương nào giải ngân vốn đầu tư công dưới 30% sẽ bị thu hồi vốn được phân bổ của năm nay và không được giao vốn đầu tư công năm 2018.