xây dựng nông thôn mới

Quảng Nam có gần 230 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Quảng Nam có gần 230 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

VTV.vn - Do việc triển khai xây dựng mới bắt đầu từ đầu năm 2017 nên đến nay số lượng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" đạt chuẩn của Quảng Nam còn ít.