TV& VIDEO

xây dựng pháp luật

Giải pháp nào cho "giấy phép con"?

Giải pháp nào cho "giấy phép con"?

VTV.vn - Cắt giảm đồng bộ, kiểm soát việc gia tăng điều kiện kinh doanh mới, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm được xem là 3 giải pháp trước mắt để giảm bớt rào cản cho DN.