TV& VIDEO

xây dựng thương hiệu

Doanh nghiệp điều và rủi ro nguyên liệu

Doanh nghiệp điều và rủi ro nguyên liệu

VTV.vn - Sự lệch pha cung cầu làm doanh nghiệp thu mua điều thô trong nước ngày càng khó, chưa kể diện tích trồng điều liên tục đi xuống trong 10 năm gần đây.