TV& VIDEO

xử lý cán bộ sai phạm

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng với ông Vũ Huy Hoàng - Sự đồng bộ giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật của Đảng

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng với ông Vũ Huy Hoàng - Sự đồng bộ giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật của Đảng

Hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng cho thấy sự đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật của Đảng.