TV& VIDEO

xuất khẩu cá da trơn

Yêu cầu mới với cá da trơn xuất khẩu

Yêu cầu mới với cá da trơn xuất khẩu

VTV.vn - Từ 1/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ kiểm tra tất cả các lô cá tra, cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam.