TV& VIDEO

BOT

Chỉ tiếp tục đàm phán BT, BOT sau khi xây dựng được quy trình quản lý

Chỉ tiếp tục đàm phán BT, BOT sau khi xây dựng được quy trình quản lý

VTV.vn - Chỉ tiếp tục đàm phán các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư như BT, BOT sau khi xây dựng được quy trình quản lý rõ ràng.