TV& VIDEO

đại điền

Những “nút thắt” trong tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp

Những “nút thắt” trong tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Vấn đề tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là một xu hướng tất yếu mà nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam phải tiến tới.