TV& VIDEO

Đài truyền hình quốc gia

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).