TV& VIDEO

đối thoại quốc phòng

Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Ngày 21/12, đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia cấp Thứ trưởng lần thứ ba tại Phnom Penh.