TV& VIDEO

GDP bình quân

Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội khá giả

Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội khá giả

VTV.vn - Trung Quốc đã dành nhiều chính sách ưu đãi, đầu tư vốn mạnh cho hạ tầng nông thôn làm cho khu vực này thay đổi hẳn, hiện đại và đời sống người dân ngày càng khấm khá.