TV& VIDEO

hành lễ

Bắc Ninh: Nghiêm cấm "quan họ ngửa nón nhận tiền"

Bắc Ninh: Nghiêm cấm "quan họ ngửa nón nhận tiền"

“Nghiêm cấm tất cả các hình thức hát Quan họ ngửa nón nhận tiền” là một trong những quy định mà Sở VH, TT & DL tỉnh Bắc Ninh đưa ra để chấn chỉnh lại công tác tổ chức lễ hội.